W Dz.U. z 18.2.2021 r. pod poz. 318 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16.2.2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Do 20.8.2021 r. przedłużono terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r., przewidziane w:

1) art. 38 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.; dalej: PDOFizU), w przypadku zaliczek na podatek dochodowy (art. 31 PDOFizU), czyli ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych;

2) art. 42 ust. 1 PDOFizU – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 41 ust. 1 i 4 PDOFizU), od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 PDOFizU (z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło bez przekazania praw autorskich), oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Zaliczki i podatek zryczałtowany z tych tytułów pobranych w styczniu 2021 r. należało odprowadzić do 22.2.2021 r. (20 lutego przypada w sobotę).

Przedłużenie tego terminu dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z.

Chodzi tu o takie działalności, jak m.in. sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, a także sprzedaż prowadzona na straganach i targowiskach, transport lądowy pasażerski (autobusowy), zakwaterowanie (hotele, agroturystyka, schroniska, obiekty kolonijne, pola kempingowe), restauracje i inna działalność gastronomiczna, wybrana działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalność fotograficzna, wynajem sprzętu sportowego i niektórych maszyn (urządzeń), wybrana działalność związana z obsługą turystyczną (np. agentów turystycznych, przewodników, pilotów wycieczek), niektóre pozaszkolne formy edukacji (np. zajęcia sportowe i rekreacyjne, artystyczne, nauki jazdy), niektóre formy działalności kulturalnej.