W lipcu 2020 r. Komisja Europejska przedłużyła ważność niektórych przepisów dotyczących pomocy publicznej, które miały wygasnąć z końcem 2020 r. W ramach tych działań KE podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 oraz rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: GBER). W konsekwencji możliwe jest odpowiednie przedłużenie programów pomocowych podjętych w oparciu o powyższe akty unijne.

Projekt rozporządzenia ma na celu przedłużenie do końca 2021 r. obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z 9.1.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2019 r. poz. 297).