Przygotowane rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych ma na celu zapewnienie podatnikom niezbędnego czasu do prawidłowego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych. Wprowadza ono wydłużenie o kolejne 2 miesiące termin do złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU) (CIT-8 i CIT-8AB), a także do wpłaty podatku należnego (różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek). Zmianą zostaną objęci podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. (w 2019 r.) i zakończył się przed 1.9.2019 r.

W związku z szeregiem zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych z 1.1.2019 r. powodujących konieczność modyfikacji obowiązujących formularzy podatkowych, prowadzone są prace mające na celu wydanie rozporządzenia określającego wzory formularzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujące w 2019 r. Te wzory są w przygotowaniu stąd przedłużenie terminu do złożenia zeznania za 2019 r., którzy już z jakiś względów zakończyli rok podatkowy.

Rozporządzenie przedłużające termin do złożenia zeznania podatkowego wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.