Minister finansów ma prawo określić, w drodze rozporządzenia, grupy podatników, grupy płatników lub czynności, w przypadku których zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie art. 26 ust. 2e PDOPrU (odpowiednio art. 41 ust. 12 PDOFizU) jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, uwzględniając istnienie określonych uwarunkowań obrotu gospodarczego, specyficzny status niektórych grup podatników i płatników oraz specyfikę dokonywania niektórych czynności. Minister Finansów wydał takie rozporządzenia i określił wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e PDOPrU (odpowiednio art. 41 ust. 12 PDOFizU) w przypadku wypłat należności dokonywanych do 30 czerwca 2019 r., następnie ten termin zmieniono na 30 czerwca 2020 r. Jednak z uwagi na epidemię COVID -19 zdecydowano się na kolejne przesunięcie terminu, tym razem do 31 grudnia 2020 r. Ustawodawca motywuje takie rozwiązanie koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej. Termin ten został określony w dwóch rozporządzeniach: rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1096) i rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1095) – które obowiązują od 25 czerwca 2020 r.