Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogły, przejściowo do 31.12.2018 r., księgi podatkowe, części tych ksiąg oraz dowodów w postaci elektronicznej, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrywać zestawem danych autoryzujących. Rozporządzenie zmieniające wprowadziło bezterminowo możliwość podpisywania ksiąg za pomocą danych autoryzujących, tj.:

1) identyfikatorem NIP lub PESEL,

2) imieniem (pierwszym) i nazwiskiem,

3) datą urodzenia,

4) kwotą przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartością „0” (zero), gdy za ten rok nie złożono żadnego z wymienionych w rozporządzeniu zeznań lub obliczeń.

Wprowadzona regulacja odnosi się m.in. do określenia sposobu przesyłania, na podstawie art.82 § 1b ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej OrdPU), przez podatników rozliczających się z VAT, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, plików JPK_VAT stanowiących informację o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej VATU).

Zatem do podpisywania JPK_VAT składanych w 2019 r. należy używać kwot przychodu wskazanych w złożonych zeznaniach lub obliczeniach za rok 2017.