Wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez przedsiębiorcę jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo go narusza. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

W ustawie wyliczone są jedynie przykładowe sytuacje uznawane za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Mogą one polegać na:

  • nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu jej rozwiązania;
  • przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
  • uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
  • nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności.

Kto może zgłosić?

Zawiadomienie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może złożyć każdy, nie tylko dostawca lub nabywca produktów rolnych i spożywczych.

Gdzie zgłosić?

W zależności czy zawiadamiający ma problem z brakiem pisemnej umowy, domaga się odszkodowania czy uważa, że został naruszony interes publiczny powinien odpowiednio skierować się do Sądu, UOKiKu albo KOWR.

Delegatura UOKiK w Bydgoszczy: Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, e-mail: [email protected]

Źródło: UOKiK