Podstawę do wydania nowego rozporządzenia stanowi art. 10a ust. 6 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję. Nowe rozporządzenie zastąpiło poprzednio obowiązujący w tym zakresie akt prawny – rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1350). Rozporządzenie to obowiązywało do 27.10.2018 r.

Rozporządzenie to określa:

1) sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

2) warunki, jakim powinna odpowiadać uproszczona ewidencja.

Uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów), które tworzą:

1) zestawienie przychodów i kosztów (załącznik nr 1 do rozporządzenia);

2) zestawienie przepływów finansowych (załącznik nr 2 do rozporządzenia);

3) karty przychodów pracownika;

wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.