W związku z tym, że od początku tego roku obowiązuje nowe brzmienie art. 24a ust. 7 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), który to przepis jest podstawą wydania przez ministra finansów rozporządzenia określającego sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, w celu umożliwienia wykorzystania tej księgi jako dowodu pozwalającego na określenie zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości – minister finansów był zobowiązany do opracowania projektu nowego rozporządzenia w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).

Projekt rozporządzenia zawiera następujące zmiany:

1) zakres przedmiotowy rozporządzenia dostosowany jest do obowiązującego od 1.1.2019 r. przepisu art. 24a ust. 7 PDOFizU;

2) rozporządzenie uwzględnia przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, które to podmioty, zgodnie z art. 24a ust. 1 PDOFizU obowiązane są prowadzić PKPiR;

2) rozporządzenie znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników;

3) rozporządzenie wprowadza dodatkowy warunek uznania księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym za prawidłową, tj. wykorzystywania programu komputerowego, za pomocą którego możliwe będzie wytworzenie elektronicznej postaci księgi zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną na BIP MF.

Warto przypomnieć, że w ramach wprowadzonych uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym podatnicy prowadzący ewidencję za pomocą PKPiR nie muszą już zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia tej ewidencji.