W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860). Zmiany te przewidują m.in. wprowadzenie obowiązku ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej i rezygnację z określania wzoru ewidencji oraz niektórych dokumentacji akcyzowych, zmianę zakresu ewidencji, o której mowa w art. 138o ustawy o podatku akcyzowym (dot. podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji piwa). Obligatoryjne prowadzenie ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej ma obowiązywać od 1.1.2022 r. W obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie przedmiotowych ewidencji zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej.