Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Konieczność wydania tego rozporządzenia, które wyznacza Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do spraw CRBR wynika z dodanego art. 71a do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do zadań Dyrektor IAS w Bydgoszczy należą: prowadzenie Rejestru, przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych, opracowywanie analiz statystycznych dotyczących informacji przetwarzanych w Rejestrze, nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 153 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, podejmowanie działań w celu zapewnienia prawidłowości oraz aktualizacji informacji zawartych w Rejestrze. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań Rejestru przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy konieczne jest aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem wejścia w życie przepisu upoważniającego (art. 71a ustawy) do wydania rozporządzenia tj. 15 maja 2021 r.