W art. 138s ustawy o podatku akcyzowym wprowadzono przepisy prowadzące do rezygnacji z określenia przez ministra wzoru ewidencji podatkowych znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących piwa lub wyrobów winiarskich (karta gotowania warki, metryczka nastawu, karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego). W ich miejsce wprowadzono rodzaje dokumentacji, których zakres określono w projekcie rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera załączników nr 1–11, które zawierało rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które określały wzory ewidencji podatkowych znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących alkoholu etylowego, piwa i wyrobów winiarskich. W ich miejsce nowe rozporządzenie określa rodzaje dokumentacji i ewidencji, które podmioty są obowiązane prowadzić, oraz ich zakres. Rozporządzenie zawiera regulacje odnoszące się jedynie do prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci elektronicznej. Dodatkowo doprecyzowano, dostosowano i uproszczono zakres informacji zawartych w ewidencjach i pozostałych dokumentacjach w celu ich dopasowania do funkcjonującej technologii i organizacji produkcji. W protokołach sporządzanych przez podmioty ograniczono zakres danych w nich umieszczanych, wzory protokołów w miarę możliwości graficznie ujednolicono i uproszczono, w tym zrezygnowano z wielu odnośników i wprowadzono bardziej czytelną i prostszą w wypełnianiu formułę tabel. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 maja 2021r.