28 października 2020 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk nr 718).

Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wynika, że zaproponowane zmiany w VAT dotyczą trzech obszarów:

 • rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT – tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT),
 • rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,
 • zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

W zakresie SLIM VAT proponuje się:

 • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 miesięcy,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych,
 • spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
 • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, 
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,
 • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

W zakresie rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym niektóre konstrukcje prawne w VAT przewiduje się:

 • zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
 • przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do VATU i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g VATU,
 • doprecyzowanie w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista),  a także w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
 • doprecyzowanie w zakresie nowego JPK VAT, 
 • uchylenie art. 7 ust. 8 VATU.

Proponowane zmiany VATU mają także na celu wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów.