Mowa o projektach rozporządzeń:

  • zmieniającym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (rozporządzenie o elektronizacji),
  • zmieniającym rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DokWykR) oraz
  • zmieniającym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności zapewnienia „kompatybilności” w zakresie zagadnień związanych z elektronizacją z przepisami ustawy z 20.7.2018 r. zmieniającej ZamPublU oraz ZmZamPublU16. Trzeba mieć na uwadze, że są to projekty i ich treść może ulec jeszcze zmianie.

Przewiduje się, że ww. rozporządzenia wejdą w życie 18.10.2018 r. W odniesieniu do uprawnień i obowiązków stron postępowania o zamówienie publiczne (zamawiającego i wykonawcy) istotne są zawarte w nich przepisy przejściowe. Co do zasady bowiem zmienione przepisy będą dotyczyć postępowań wszczętych od 18.10.2018 r.