Na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych jest projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wnioskodawcy uzasadniają ten projekt koniecznością wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego z:

1) 14.7.2015 r. (SK 26/14), w związku z orzeczeniem niekonstytucyjności art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.; dalej: GospNierU) w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców oraz

2) 12.12.2017 r. (SK 39/15), w zakresie orzeczenia niekonstytucyjności art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze GospNierU w zakresie w jakim wyłącza prawo do żądania przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy, o której mowa art. 114 ust. 1 GospNierU, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie.

Ponadto projekt wprowadza istotną zmianę w zakresie możliwości żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w przypadku niewykorzystania jej na cel wywłaszczenia . Dotychczas prawo żądania miało charakter bezterminowy. Według projektu roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości wygasają, jeżeli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 20 lat, a w tym terminie strona nie złożyła wniosku.

Ponadto wnioskodawcy proponują, by zwrot wywłaszczonych nieruchomości był możliwy także wględem nieruchomości nabytych w drodze umowy.