Zmiany mające wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, wynikają z konieczności uwzględnienia decyzji Komisji Europejskiej z 14.5.2019 r. C(2019) 3452 w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

W projekcie rozporządzenia, mającego duże znaczenie dla beneficjentów środków unijnych, przewidziano między innymi uchylenie § 7, § 8 i § 11. Usunięcie istotnej przy ocenie prawidłowości udzielenia wielu zamówień publicznych regulacji § 11 rozporządzenia dotyczącego transgraniczności zamówień jest podyktowane zmianą stanowiska Komisji Europejskiej, która wyjaśnia w swojej decyzji, że jej wytyczne mają zastosowanie nie tylko wtedy, kiedy zamówienie ma charakter transgraniczny, ale także wtedy, gdy w przepisach krajowych (uwzględniając warunki umowne lub warunki udzielenia dotacji) wprost zobowiązano beneficjentów funduszy UE do przestrzegania krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych lub podobnych przepisów, nawet jeżeli tacy beneficjenci nie są sami instytucjami zamawiającymi w rozumieniu dyrektyw.

Najbardziej jednak kluczowa zmiana polega na nowym brzmieniu załącznika do rozporządzenia, czyli tzw. taryfikatora korekt finansowych.Stanowi on przeniesienie tabeli z ww. decyzji Komisji, rozszerzonej o dwie dodatkowe kolumny. Jedna z dodanych kolumn zawiera odniesienia do przykładów prawa krajowego w dziedzinie zamówień. Druga z dodanych kolumn zawiera przykłady regulacji obowiązujących beneficjentów, którzy podmiotowo nie są obowiązani do stosowania przepisów ZamPublU, a także dla tych podmiotów, które stosują ZamPublU, ale wartość zamówienia jest w przedziale powyżej 50 000 zł netto, a poniżej progu stosowania ZamPublU. Wymienieni beneficjenci, na mocy umowy lub decyzji o dofinansowanie, obowiązani są stosować regulacje Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) 2014–2020, tzw. procedurę konkurencyjności (punkt 6.5.2.Wytycznych).

Podkreślić należy, że w celu ustalenia wartości korekt finansowych dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, prowadzonych zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ZamPublU albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, wszczętych przed dniem wejścia w życie zmiany rozporządzenia stosować będzie się przepisy dotychczasowe.