Zmiany w formie oświadczeń i dokumentów

Zmianie ulega przede wszystkim § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126; dalej: DokWykR). Poprzez uchylenie w § 14 ust. 1 oraz zmianę § 14 ust. 2, odstępuje się od funkcjonującego od wielu lat wymogu, aby wszystkie oświadczenia wymienione w DokWykR, były składane w oryginale. Przewiduje się bowiem, że zarówno dokumenty jak i oświadczenia, o których mowa w DokWykR, będą mogły być składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia (np. skanu dokumentu lub oświadczenia sporządzonego w formie papierowej), poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Projektodawcy podkreślają, że nawet w przypadku postępowań, w których komunikacja zamawiającego z wykonawcami będzie odbywała się przy użyciu wyłącznie środków komunikacji elektronicznej, możliwe będzie z uwagi na treść § 10 ust. 2 DokWykR, skorzystanie przez zamawiającego z posiadanych oświadczeń lub dokumentów (o ile będą jeszcze aktualne), przekazanych uprzednio przez wykonawcę w tradycyjnej formie.

Forma oświadczeń lub dokumentów przy zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

W związku z tym, że w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, nie przewiduje się z dniem 18.10.2018 r. obowiązku pełnej elektronizacji takich postępowań, wprowadza się w DokWykR przepis uwzględniający fakt, że postępowania te będą – co do zasady – nadal prowadzone z wykorzystaniem postaci papierowej oświadczeń lub dokumentów. W nowym § 14 ust. 2a DokWykR określa się więc, że jeżeli w tych specyficznych postępowaniach, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w DokWykR, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, te dokumenty lub oświadczenia składane są, zgodnie z wyborem zamawiającego, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W takim przypadku poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Warto przy tym zauważyć, że to zamawiający będzie mógł decydować, czy konkretny dokument lub oświadczenie, będą składane wyłącznie w oryginale, a nie w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Forma poświadczania oświadczenia lub dokumentu

Poświadczenia za zgodność z oryginałem ma dokonywać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w DokWykR, sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zmiany dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych

Podkreślić należy, że zmiany projektowane w DokWykR dotyczą nie tylko postępowań o wartości równej progom unijnym lub większej, objętych pełną elektronizacją od 18.10.2018 r., ale także postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ZamPublU, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie zmiany rozporządzenia (tj. 18.10.2018 r.) do 31.12.2019 r., w których zgodnie z wyborem zamawiającego, nie zostanie dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W takich postępowaniach przepisy DokWykR będą stosowane w brzmieniu nadanym zmienionym DokWykR, z tym że:

  • dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w DokWykR, składane będą w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
  • poświadczenie za zgodność z oryginałem będzie następować w formie pisemnej.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmienionego DokWykR zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.