Powinny bowiem one uwzględniać fakt, że w postępowaniach tych dokumentacja postępowania jest, co do zasady, sporządzania w postaci elektronicznej i przekazywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje w treści odwołania oraz przekazywanie kopii odwołania

Projektowane zmiany w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 są konsekwencją zmodyfikowanego (z dniem 18.10.2018 r.) brzmienia art. 2 pkt 17 ZamPublU, w którym wykreślono faks z definicji środków komunikacji elektronicznej. Ma to znaczenie w komunikacji prowadzonej także w postępowaniu odwoławczym przed KIO, nawet jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych. Dlatego też w treści odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia lub konkursów wszczętych od 18.10.2018 r. nie trzeba będzie podawać numeru faksu odwołującego oraz numeru faksu zamawiającego.

Projektodawcy wskazują w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia – jak określają „na marginesie” – że wykreślenie faksu z definicji środków komunikacji elektronicznej będzie miało m.in. wpływ na sposób przekazywania przez odwołującego kopii odwołania zamawiającemu. W postępowaniach o udzielenie zamówienia lub konkursach, nawet o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych, wszczętych od 18.10.2018 r. skuteczne doręczenie kopii odwołania będzie następowało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a więc z wyłączeniem faksu.

Zmianie ulega także § 5 rozporządzenia poprzez usunięcie w nim sformułowania „w formie pisemnej”, co ma charakter porządkujący, dostosowujący do terminologii stosowanej w ZamPublU, w szczególności do art. 180 ust. 4 ZamPublU. Przepis § 5 określa sytuację, w której odwołanie wnoszone jest w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanych podpisem elektronicznym), a nie w formie pisemnej. Otóż odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej KIO, udostępnionej na stronie internetowej UZP.

Przekazywanie dokumentacji postępowania do KIO

W postępowaniach o udzielenie zamówienia lub konkursach, wszczętych od 18.10.2018 r., w związku z niejednolitymi zasadami komunikacji między zamawiającym a wykonawcami, zamawiający będzie dysponował dokumentacją postępowania (w tym ofertami lub wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, w zależności od wartości zamówienia czy rodzaju zamówienia (np. zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa). Należy przy tym zauważyć, że nawet w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia lub konkursów o wartości zamówienia równej progom unijnym lub większej, które zasadniczo powinny być prowadzone wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, może zaistnieć sytuacja, że zamawiający otrzyma ofertę lub część oferty w postaci papierowej w związku z odstępstwem na podstawie art. 10c ZamPublU. W takiej sytuacji zamawiający powinien złożyć do KIO dokumentację zarówno w postaci elektronicznej, jak i w postaci papierowej.

Z niejednorodną postacią dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne możemy mieć również do czynienia w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych w sytuacji, w której zgodnie z wyborem zamawiającego, została dopuszczona również możliwość składania dokumentacji w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zob. np. art. 18a pkt 1, 2 i 4 ZmZamPublU16). Podobnie może być w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 131bc ZamPublU).

W związku z powyższym za konieczne uznano wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie regulaminu odwołań regulacji uwzględniających prowadzenie postępowania wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i posiadanie przez zamawiającego oryginału dokumentacji w postaci elektronicznej, a jednocześnie pozostawienie regulacji uwzględniających możliwość posiadania przez zamawiającego dokumentacji postępowania również albo wyłącznie w postaci papierowej.

W § 10 rozporządzenia dodaje się ust. 1a, zgodnie z którym w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było prowadzone wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Prezes KIO wzywa zamawiającego do złożenia elektronicznej dokumentacji postępowania, zgranej na nośniku elektronicznym typu: płyta CD, płyta DVD, pamięć USB oraz dysk przenośny USB, w sposób zapewniający odczyt danych w strukturze folderów i plików opisanych w sposób uporządkowany, umożliwiający identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania. Oprócz wskazania technicznego sposobu przekazywania elektronicznej dokumentacji postępowania przewiduje się również konieczność wyodrębnienia przez zamawiającego w przesyłanej do KIO dokumentacji postępowania informacji lub tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa.

Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający będzie składał do KIO nie później, niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, w którym całość dokumentacji postępowania zostanie złożona w sposób określony w przywołanym wyżej § 10 ust. 1a. Dodanie w § 10 ust. 3 wyrazów „z wyjątkiem przypadku, w którym całość dokumentacji postępowania została złożona w sposób określony w ust. 1a” ma na celu ułatwienie zamawiającym przekazywanie elektronicznej dokumentacji postępowania. Zatem jeżeli zamawiający na wezwanie Prezesa KIO przekaże całość elektronicznej dokumentacji postępowania, a nie jedynie jej ograniczony zakres, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia (tj. bez wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu), wówczas nie będzie musiał ponownie przekazywać oryginalnej elektronicznej dokumentacji postępowania.

Podkreślić należy, że do odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie zmiany rozporządzenia tj. przed 18.10.2018 r. zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.