Istota projektu zmian sprowadza się do ujednolicenia terminologii i zastąpienia organu, jakim był minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nowym organem, zgodnie z nowym podziałem kompetencji, tj. ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Ponadto proponuje się uściślenie reguł postępowania skargowego i jego terminu oraz publikacji rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. Organem rozstrzygającym o losach skargi ma być minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Poszerzony ma zostać obowiązek w zakresie upublicznienia listy osób zakwalifikowanych do przetargu. Dotychczas listę taką wywieszało się w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Po zmianie listę także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodatkowo zostanie w rozporządzeniu dodany nowy rozdział dotyczący przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu ustnego ograniczonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zgodnie z nim przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ustny ograniczony, zwany dalej „przetargiem”, przeprowadza się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających:

a) transmisję przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,

b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą w nim uczestniczyć;

‒ z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej

Proponowane rozwiązanie pozwoli dysponentom mienia publicznego na organizację postępowania zarówno w dotychczasowy sposób, jak i z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Celem regulacji jest danie możliwości wdrożenia środków komunikowania na odległość, które wpisuje się w strategię ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12334604/12692805/12692806/dokument451029.pdf).

Choć z uzasadnienia projektu wynika, że właściwy organ będzie mógł decydować lub też stosować zamiennie „starą” i nową procedurę, to literalna wykładnia tych przepisów prowadzi do odmiennych wniosków.

Projekt został skierowany do uzgodnień.