Za tzw. spółkę nieruchomościową będą uważane podmioty, w tym niestanowiące spółek, w których minimum 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie kolejno i bezpośrednio następujących po sobie 12 miesięcy, stanowiły nieruchomości położone w Polsce lub prawa do takich nieruchomości. Spółki te będą zobowiązane do spełniania szeregu dodatkowych obowiązków podatkowych. Będą musiały:

1) przekazywać po zakończeniu roku Szefowi KAS informacje o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach;

2) pełnić funkcję płatnika w zakresie podatku należnego na zbyciu udziałów tej spółki nieruchomościowej – jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji będzie nierezydent.

Spółka nieruchomościowa będzie również płatnikiem podatku dochodowego, jeżeli nie będzie polskim rezydentem podatkowym. W takim przypadku będzie obowiązana do ustanowienia w Polsce przedstawiciela podatkowego. Niedopełnienie obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego może skutkować nałożeniem na spółkę kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.

Spółki nieruchomościowe, bez względu na wysokość obrotów czy przynależność do podatkowej grup kapitałowej, będą zobowiązane do publikowania na swoich stronach internetowych rocznych sprawozdań z realizacji swoich strategii podatkowych. Te sprawozdania mają zawierać niezbędne informacje obejmujące politykę współpracy z KAS, złożone wnioski o interpretacje, wnioski o wydanie wiążących informacji taryfowych i stawkowych, procedury zarządzania funkcją podatkową, zakres raportowania schematów podatkowych, a także istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.