Sejm pracuje nad projektem zmian do Ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU) – druk sejmowy 2809. Dotyczy on ograniczenia kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) poprzez zmniejszenie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań oraz kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo, wsparcie podatników PIT w składaniu zeznań podatkowych oraz sporządzania zeznań podatkowych PIT przez administrację w oparciu o dane będące w posiadaniu KAS, ZUS, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany mają wejść w życie 1.1.2019 r.

Z uzasadnienia do projektu zmian wynika, że obok funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem sytemu e-Deklaracje) ma być wprowadzona usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez KAS (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika). KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (m.in. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy OPP.