Proponowane zmiany podzielono na następujące obszary:

1.Przepisy uszczelniające system podatku dochodowego, poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym PDOPrU mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani. Ponadto, dla wybranych podatników CIT przewiduje się wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości polityki podatkowej, a także przewiduje się zmiany w zakresie dokumentowania cen transferowych.

2. Przepisy dostosowujące regulacje do specyfiki polskiej gospodarki oraz specyfiki i wielkości podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terytorium Polski, w szczególności w zakresie finansowania dłużnego takich podmiotów oraz zasad prowadzonej polityki podatkowej. Doprecyzowanie nazwy oraz algorytmu wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego, jakie – w danym roku podatkowym – obciążać mogą wynik podatkowy (dochód/strata) wykazywany przez danego podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

3. Przepisy ukierunkowane na zbliżenie zasad uwzględniania ponoszonych przez podatnika kosztów w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości i międzynarodowych standardach rachunkowości, służącymi takiemu podatnikowi w określeniu jego wyniku bilansowego.

Jednocześnie w projekcie zmian proponuje się likwidację ulgi, o której mowa w art. 27g PDOFizU (tzw. ulgę abolicyjną).

W zakresie ryczałtu ewidencjonowanego proponowane zmiany mają na celu poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli korzystać z tej formy opodatkowania, m.in. dotyczy to podwyższenia obecnego limitu uprawniającego do korzystania przez przedsiębiorców – osoby fizyczne z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego z 250 tys. euro do 2 mln euro.

Planowane zmiany miałby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.