Zmiany mają dotyczyć trzech obszarach:

1) tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego) które reguluje relacje prywatno – prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) zwłaszcza spółki zależnej;

2) usprawnienia funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych;

3) zmian dotyczących funkcjonowania spółek kapitałowych, które nie dotyczą powyższych punktów, a które zmierzają do poprawienia efektywności funkcjonowania spółek oraz porządkują część regulacji KSH, która od lat sprawiała trudności interpretacyjne.

Wprowadzenie prawa grup spółek umożliwi usprawnienie funkcjonowania tych przedsiębiorców, którzy działają z wykorzystaniem złożonych struktur korporacyjnych. To zaś powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności i wyników polskich przedsiębiorstw oraz atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

Zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych może się przyczynić do zmniejszenia ryzyk związanych z działalnością gospodarczą tych podmiotów, a także wyeliminowania społecznie dostrzeganych przypadków nadużyć związanych z ich funkcjonowaniem. Skutkiem wspomnianego stanu rzeczy może być zwiększenie zaufania do aktywności realizowanych przez spółki kapitałowe, objęte przedkładanymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Ponadto przyznanie radom nadzorczym tych podmiotów dodatkowych narzędzi oraz mechanizmów kontrolnych, może przyczynić się do poprawy postrzegania tych jednostek z perspektywy krajowych oraz zagranicznych dawców kapitału, co potencjalnie poprawi zdolności pozyskiwania przez nie dodatkowych środków przeznaczanych na nakłady inwestycyjne.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji