• Skorzystanie z instytucji czynnego żalu możliwe będzie tylko w sytuacji, gdy sprawca czynu zabronionego z własnej inicjatywy i z własnej woli ujawni nieprawidłowości zanim zrobi to uprawniony organ bez względu na to czy będzie to organ ścigania czy inny.
  • Podniesiono najniższą liczbę stawek dziennych kary grzywny wymierzanej za przestępstwo skarbowe z 10 do 20.
  • Sąd będzie mógł zobowiązać podmiot odpowiedzialny posiłkowo do zwrotu, także równowartości osiągniętej przez niego korzyści majątkowej.
  • Kara nadzwyczajnie obostrzona będzie sięgała trzykrotnej wysokości ,,normalnej” górnej granicy zagrożenia karą pozbawienia wolności w danym typie czynu zabronionego.
  • Wydłużenie okresów przedawnienia.

Czynny żal

Aktualnie często brak jest możliwości ścigania sprawców przestępstw skarbowych i wykroczeń ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej co prawda przez uprawniony organ, jednak inny niż organ ścigania. Nowelizacja art. 16 § 5 pkt 2 KKS prowadzi do tego, że skorzystanie z instytucji czynnego żalu możliwe będzie tylko w sytuacji, gdy sprawca czynu zabronionego z własnej inicjatywy i z własnej woli ujawni nieprawidłowości zanim zrobi to uprawniony organ bez względu na to czy będzie to organ ścigania czy inny. Każda czynności organu zmierzająca do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego niezależnie od jej efektów będzie wyłączać czynny żal.

Proponuje się również usunąć warunek nakładający na sprawcę, który zamierza skorzystać z dobrodziejstwa ustawy, dokonanie wpłaty ,,wymagalnej” należności publicznoprawnej, a więc ustalonej w tzw. decyzji wymiarowej. Podniesienie najniższej liczby stawek dziennych kary grzywny. Zmiana proponowana w art. 23 § 1 KKS polega na radykalnym podniesieniu najniższej liczby stawek dziennych kary grzywny wymierzanej za przestępstwo skarbowe z 10 do 20.

Odpowiedzialność posiłkowa i zmiany w karach

Zmianie ulegnie art. 24 § 5 KKS. Aktualnie gdy podmiot odpowiedzialny posiłkowo uzyskał korzyść majątkową, orzeczenie sądu ograniczało się do zobowiązania tego podmiotu wyłącznie do jej zwrotu. W wielu sytuacjach korzyść majątkowa już nie istnieje (zostaje skonsumowana). Przepis § 5 w nowym brzmieniu postanawia, że sąd będzie mógł zobowiązać podmiot odpowiedzialny posiłkowo do zwrotu, także równowartości osiągniętej przez niego korzyści majątkowej.

Poszerzono krąg przedmiotów podlegających obligatoryjnemu zniszczeniu. Zmiana w § 6 art. 31 KKS polega na dodaniu w tym przepisie suszu tytoniowego oraz urządzeń i maszyn do produkcji wyrobów tytoniowych, a także urządzeń lub automatów gier obok wyrobów tytoniowych – podlegających obligatoryjnemu zniszczeniu w przypadku orzeczenia ich przepadku.

Przepis art. 38 § 2 KKS proponuje się zmienić, tak, aby kara nadzwyczajnie obostrzona sięgała trzykrotnej wysokości ,,normalnej” górnej granicy zagrożenia karą pozbawienia wolności w danym typie czynu zabronionego.

W art. 48 § 1 KKS proponuje się obniżenie dolnej granicy kary grzywny za wykroczenia skarbowe, z obecnej jednej dziesiątej do jednej dwudziestej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w art. 48 § 2 KKS proponuje się podniesienie wysokości górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym.

Przedawnienie

Zmiany art. 51 § 1, 2, 2a i 4 KKS mają na celu wydłużenie okresu przedawnienia karalności wykroczeń skarbowych z jednego roku obecnie do 2 lat. Zmianie ulegnie również początek biegu terminu przedawnienia przestępstw skarbowych. Zmieniony art. 44 KKS otrzyma brzmienie: Bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności. Jeżeli dokonanie przestępstwa skarbowego zależy od nastąpienia określonego w kodeksie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

Penalizacja nowych czynów

Po nowelizacji przepis art. 60 § 2 KKS będzie obejmował zachowania, polegającego na nieprzechowywaniu księgi po zakończeniu działalności gospodarczej. Zakresem art. 63 § 3 KKS objęta zostanie sprzedaż wyrobów akcyzowych bez wymaganych znaków akcyzy poza procedurą zawieszania poboru akcyzy. Spenalizowano w art. 65 KKS odpowiedzialność osoby, u których ujawniono przedmioty pochodzące z przestępstw opisanych w art. 69 § 1 i 3 KKS lub art. 69a KKS, zwłaszcza wyroby pochodzących z nielegalnej produkcji. W art. 67a KKS wprowadzono odpowiedzialność karna za paserstwo nielegalnych (podrobionych lub przerobionych) znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru banderol. W art. 69a KKS spenalizowano również przygotowanie do produkcji lub magazynowania wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym wbrew przepisom ustawy. Wprowadzenie zmian w art. 107e KKS ma na celu ustanowienie sankcji za udostępnienie środków lub nieruchomości do urządzania lub prowadzenia gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Zmiany pozwolą na pociągnięcie do odpowiedzialności również tych osób, które udostępniają środki, a przede wszystkim powierzchnie różnych nieruchomości do urządzania lub prowadzenia nielegalnych gier, głównie hazardowych. W art. 110c KKS spenalizowano czyny mające na celu utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli urządzeń i prowadzenia gier hazardowych.

Pouczenie dla podejrzanego

Uchylenie przepisu § 2 w art. 114 KKS ma na celu kompleksowego uregulowania w Kodeksie karnym skarbowym kwestii pouczenia dla podejrzanego o jego uprawnieniach i obowiązkach, które jest zamieszczone w projektowanym art. 120a KKS. Ponadto, proponuje się rezygnację z obowiązku pouczania sprawcy o przysługujących mu uprawnieniach przez organ prowadzący postępowanie w razie wyrównania uszczerbku finansowego Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego lub innemu uprawnionemu podmiotowi.

Ustawa powinna wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 1 pkt 43 w zakresie art. 120a § 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.