Na podstawie projektu opracowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, Rada Ministrów skierowała projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych do konsultacji społecznych. Celem ustawy jest promowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/projekt-ustawy-o-promowaniu-wytwarzania-energii-elektrycznej-w-morskich-farmach-wiatrowych-przekazany-do-konsultacji; https://legislacja.gov.pl/projekt/12329105/katalog/12656009#12656009), jako umożliwiające produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Co ma przyczynić się do realizacji zobowiązania Polski do w zakresie osiągnięcia unijnego wspólnego celu odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z ustawą zadanie inwestycyjne w zakresie sieci przesyłowych lub instalacji służącej do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych jest strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z 24.7.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 191 ze zm.).

Ustawa skutkować będzie zmianą ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU). Zgodnie z omawianym projektem rozszerzeniu ulegnie katalog celów publicznych, o jakim mowa w art. 6 GospNierU. Nowym celem publicznym będzie budowa oraz utrzymywanie morskich farm wiatrowych w rozumieniu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.