Ustawa zakłada, że dopłaty przysługiwać będą najemcom mieszkań. Ustawa uzależnia przyznanie dopłat od kryteriów podmiotowych i przedmiotowych.

W zakresie kryteriów podmiotowych dopłaty będą mogły być przyznane jeżeli najemca jest:

1) osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) cudzoziemcem będącym min.:

a) obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

– obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,

– członkiem rodziny obywatela, o którym mowa.

W odniesieniu do kryteriów przedmiotowych ustawa zakłada, że najemca:

1) w okresie uzyskiwania dopłat nie jest:

a) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

d) najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

e) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

oraz

2) w dniu złożenia wniosku o dopłaty nie jest:

a) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Dopłaty będą mogły zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza: w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 60%, oraz w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 60% zwiększonego o dodatkowe 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Dopłaty będą mogą zostać udzielone, jeżeli lokal mieszkalny, w związku z najmem którego mają być stosowane dopłaty:

służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego;

jest używany przez najemcę na zasadzie pierwszego zasiedlenia;

jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

nie jest lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1020 ze zm.).

Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli z realizacją inwestycji mieszkaniowej dotyczącej mieszkania jest związana umowa zawarta między inwestorem a gminą właściwą miejscowo dla tej inwestycji

Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu