W odniesieniu do prawa nieruchomości projekt zakłada, że w stosunku do podmiotów zbiorowych, za które rozumie się osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, w tym również spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółkę kapitałową w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków może w drodze postępowania sadowego zostać orzeczony przepadek składników mienia lub praw majątkowych podmiotu zbiorowego w całości lub w części albo ich równowartość , jeżeli podmiot zbiorowy w całości lub w znacznej części służył lub był przeznaczy do popełnienia tego czynu zabronionego lub ukrycia osiągniętej z niego korzyść.

Ustawa będzie miała zastosowanie do czynów zabronionych przez ustawę pod groźbą kary, jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo skarbowe.

Co ważne, podmiot zbiorowy odpowiada również za czyn zabroniony, pozostający bezpośrednio w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością, jeżeli został popełniony przez:

  • osobę fizyczną uprawnioną do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru, w związku z jej działaniem w interesie lub na rzecz tego podmiotu;
  • osobę fizyczną dopuszczoną do działania przez jego organ, członka jego organu lub osobę, o której mowa w pkt powyżej, wskutek nadużycia lub niedopełnienia obowiązków;
  • osobę przez niego zatrudnioną, w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz.

Podmiot zbiorowy odpowiada za czyn zabroniony, z którego chociażby pośrednio osiągnął korzyść majątkową, popełniony przez:

  • podwykonawcę albo innego przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z podmiotem zbiorowym,
  • pracownika albo upoważnioną do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej prze t go przedsiębiorcę z podmiotem zbiorowym

– jeżeli organ, członek organu lub osoba, o której mowa w art. 6 ust. l projektu wiedziała lub przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mogła się dowiedzieć, że osoby określone w pkt l i 2 (podwykonawca, pracownik lub upoważniony do działań) będą usiłowały popełnić lub popełniły czyn zabroniony, lub że u przedsiębiorcy występują nieprawidłowości.

Projekt został skierowany do zaopiniowania Biura Legislacyjnego i do konsultacji