Zgodnie z projektem kooperatywa mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem co najmniej 3 osób fizycznych współdziałających ze sobą wyłącznie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych poprzez realizację przedsięwzięcia. Umowa kooperatywy mieszkaniowej jest zawierana w formie aktu notarialnego.

Przedmiotem inwestycji w ramach kooperatywy mieszkaniowej jest:

1) nabycie nieruchomości gruntowej i wybudowanie na niej budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub

2) nabycie nieruchomości gruntowej i wybudowanie na niej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których łącznie będą się znajdowały co najmniej 3 lokale mieszkalne, lub

3) nabycie prawa do gruntu wraz z budynkiem oraz przeprowadzenie w tym budynku robót budowlanych, po zakończeniu których będą się w nim znajdowały co najmniej 3 samodzielne lokale mieszkalne w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm.).

Projekt ustala inne zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego niż to wynika z ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU). Jak stanowi art. 70 ust. 1 GospNierU cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a art. 70 ust. 2 stwierdza, że cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Tymczasem projekt zakłada, że rada gminy może zdecydować o zbyciu nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem do realizacji inwestycji mieszkaniowej przez działających wspólnie członków kooperatywy mieszkaniowej. Zbycie nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem do realizacji inwestycji mieszkaniowej przez członków kooperatywy mieszkaniowej następuje w drodze sprzedaży w formie przetargu pisemnego ograniczonego.

Decydując o zbyciu nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem do realizacji inwestycji mieszkaniowej przez członków kooperatywy mieszkaniowej, rada gminy może wyrazić zgodę na rozłożenie ceny tej nieruchomości na raty. Okres spłaty rat nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 20 lat od dnia zbycia nieruchomości członkom kooperatywy mieszkaniowej. Pierwsza rata ceny nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niezapłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski

Ustawa zakłada, że nieruchomość sprzedana w ramach kooperatywy może być wynajęta gminie (lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny objęte inwestycją mieszkaniową) lub zbyta na jej rzecz.

Propozycja ustawy nie zawiera zmian do GospNierU, które umożliwiałby jej bezkolizyjne stosowanie w stosunku do GospNierU. Ponadto wskazane w ustawie kompetencje, jakie ma uzyskać rada gminy, ewidentnie naruszają kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta, jako organu gospodarującego gminnym zasobem nieruchomości.