W projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania, tj.

  1. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w PDOPrU (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe), zwany dalej: ryczałtem;
  2.  specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w PDOPrU.

Zgodnie z projektem zmian wybór opodatkowania na nowych zasadach jest fakultatywny, a pozostałe instrumenty podatkowe (np. w zakresie wspierania innowacyjności czy niższej 9% stawki CIT) pozostają dostępne dla podmiotów nieobjętych ryczałtem.

Wybór opodatkowania ryczałtem w CIT będzie dla podatnika oznaczał przystąpienie do systemu opartego na nowych zasadach opodatkowania, w sposób istotny różniących się od reguł podstawowych.

Nowe regulacje kierowane są do podmiotów o możliwie prostej strukturze udziałowej, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne i które nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki. Z rozwiązania będą mogły skorzystać spółki:

1) nie posiadające udziałów w innych podmiotach,

2) zatrudniające co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców,

3) których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,

4) wykazujące nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

Proponowane zmiany zakładają, że zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych, będzie dla przedsiębiorców stanowić zachętę inwestycyjną.

Planowane zmiany miałby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.