W dniu 22.5.2020 do Sejmu wpłynął i został skierowany do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmieniający zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Projekt zakłada nowelizację przepisów ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 396 ze zm.). Przewiduje ona zmianę w zakresie dotychczasowego zapisu dotyczącego podmiotów uprawnionych do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dotychczas pierwszeństwo takie przysługiwało m.in. zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. W nowym brzmieniu pierwszeństwo będzie przysługiwać zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości: położonych w granicach zarządzanej przez niego specjalnej strefy ekonomicznej lub przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, usługowe lub przemysłowo-usługowe i położonych na obszarach, na których, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162 ze zm.), wykonuje on zadania określone w tej ustawie.