Jak zapisano w uzasadnieniu projektu (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//4/12333106/12682804/12682805/dokument445924.pdf), konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z utraty mocy obowiązywania poprzedniego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3.8.2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1580).

Projekt określa sposób:

  • przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego na rozporządzanie nieruchomościami niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 261 ust. 1 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.), przez oddawanie w najem lub dzierżawę. Mieniem tym są grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z: energetyką wodną, transportem wodnym, wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody,  infrastrukturą transportową lub przesyłową, infrastrukturą przemysłową, komunalną lub rolną, uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, działalnością usługową, infrastrukturą telekomunikacyjną, korzystaniem z gruntów pokrytych wodami w inny sposób. 
  • określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu
  • powoływania i działania komisji przetargowej, 
  • sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu, 
  • postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu;

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu. Ponadto rozporządzenie określa wysokość wadium, warunki jego zwrotu, zasady podawania do publicznej wiadomości treści ogłoszenia o przetargu, skład komisji przetargowej, czynności podejmowane przez komisję przetargową,

Rozporządzenie zakłada dwie formy przeprowadzania przetargu, tj. przetarg ustny nieograniczony i przetarg pisemny nieograniczony. Zaskarżenie przetargu będzie rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.