Rozporządzenie ma stanowić uzupełnienie zmian, jakie wynikają z nowelizacji przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dokonanych na podstawie ustawy z 16.4.2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782).

Rozporządzenie określa: zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu; organizację baz danych, o których mowa; tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych.

W bazie danych dotyczącej zobrazowań lotniczych i satelitarnych gromadzone maja być fotogrametryczne zdjęcia lotnicze stanowiące zarejestrowany i utrwalony obraz powierzchni Ziemi, wykonany z pułapu lotniczego w sposób umożliwiający odtworzenie wzajemnych związków przestrzennych oraz kształtów i wymiarów obiektów terenowych; zobrazowania satelitarne stanowiące zarejestrowany i utrwalony obraz powierzchni Ziemi, wykonany z pułapu satelitarnego w sposób umożliwiający odtworzenie wzajemnych związków przestrzennych oraz kształtów i wymiarów obiektów terenowych materiały wykorzystywane do opracowania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych albo zobrazowań satelitarnych.

W bazie danych dotyczącej ortofotomapy gromadzi się: ortofotomapy stanowiące rastrowy obraz powierzchni Ziemi, powstały w wyniku ortorektyfikacji fotogrametrycznego zdjęcia lotniczego lub zobrazowania satelitarnego; materiały wykorzystywane do opracowania ortofotomap.

Bazy danych objęte rozporządzeniem podlegają aktualizacji.

Projekt jest na etapie opiniowania.