Rozwiązania merytoryczne zawarte w tym projekcie do nowego PZP w znacznej mierze stanowią powielenie dotychczasowych regulacji. Różnice wynikają głównie z konieczności dostosowania treści rozporządzenia do np. zmienionych w PZP wymagań stawianych kandydatom na członków KIO, czy też potrzeby usprawnienia postępowania kwalifikacyjnego.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, kandydat wyrażający chęć wzięcia udziału w tym postępowaniu kwalifikacyjnym na członka KIO musi złożyć zgłoszenie, zawierające list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego. Tym samym, w zgłoszeniu powinny być wskazane powody ubiegania się stanowisko, a także przebieg kariery zawodowej kandydata.

Egzamin pisemny ma składać się ze sprawdzianu wiedzy (50 pytań testowych) oraz pracy pisemnej, mających na celu sprawdzenie teoretycznej i praktycznej znajomości przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. W ramach pracy pisemnej kandydat będzie dokonywał oceny prawnej stanu faktycznego (kazusu) na podstawie istniejących dokumentów dostosowanych do potrzeb egzaminu lub dokumentów opracowanych na egzamin. Natomiast podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja sprawdzi cechy osobowe kandydata, kompetencje i predyspozycje do wykonywania obowiązków członka KIO. Co ważne, jeżeli po zakończeniu postępowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało w postępowaniu kwalifikacyjnym taką samą liczbę punktów umożliwiającą powołanie na członka KIO, minister właściwy do spraw gospodarki powołuje tego kandydata lub tych kandydatów, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów z pracy pisemnej, a jeżeli liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej jest taka sama – kandydatów, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast, jeżeli nie będzie możliwości wyłonienia kandydatów we wskazany wyżej sposób bez przekroczenia limitu osób określonego w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, żaden z kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów nie zostanie powoływany.