Projektowane rozporządzenie określa organy właściwe do występowania z wnioskiem do Komisji Europejskiej o stwierdzenie, że zamawiający wykonujący działalność sektorową, działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Treść rozporządzenia w znacznym zakresie odpowiada treści dotychczasowego rozporządzenia dotyczącego tej materii. Różnice pomiędzy obecnym a projektowanym rozporządzeniem wynikają natomiast z nieco odmiennego uregulowania rodzajów działalności sektorowej w art. 5 ust. 4 PZP. Niezbędne było więc uwzględnienie w nowej regulacji zakresu zadań przypisanych właściwym ministrom i organom, a także zakresu poszczególnych działów administracji rządowej.

Przewiduje się, że wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia powinno nastąpić równolegle z dniem wejścia w życie PZP, tj. z dniem 1.1.2021 r., tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie nowych regulacji z zakresu zamówień publicznych.

Organy właściwe do występowania z wnioskiem do Komisji Europejskiej o stwierdzenie, że zamawiający wykonujący działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 PZP, prowadzą działalność na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony, określamy w Tabeli jedynie w odniesieniu do wybranych spośród licznych wymienionych w rozporządzeniu działalności sektorowych.

Organy właściwe do występowania z wnioskiem do Komisji Europejskiej

Zakres działalności sektorowej

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do takich sieci, a także odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

projekty dotyczące inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji związane z udostępnianiem lub obsługą stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do takich sieci, pod warunkiem że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym

Prezes URE

udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub dostarczanie energii elektrycznej do takich sieci, a także udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej lub dostarczania gazu lub energii cieplnej do takich sieci

Prezes UKE

świadczenie usług przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych lub zarządzania tymi usługami oraz świadczenie usług dotyczących innych przesyłek, takich jak druki bezadresowe