W projekcie określa się zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP dla 10 rodzajów ogłoszeń, a mianowicie:

1) ogłoszenia o zamówieniu;

2) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy;

3) ogłoszenia o wyniku postępowania;

4) ogłoszenia o konkursie;

5) ogłoszenia o wynikach konkursu;

6) ogłoszenia o zmianie umowy;

7) ogłoszenia o wykonaniu umowy;

8) ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym;

9) ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14 PZP;

10) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

„Technika określenia treści ogłoszeń”

Projektowane rozporządzenie w odróżnieniu od dotychczasowego rozporządzenia nie określa wzorów ogłoszeń, a jedynie wymienia informacje, jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP. Taki zabieg ma – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu zapewnić pewną elastyczność regulacji, a następnie swobodę w graficznym ujęciu zakresu danych, jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach.

We wszystkich ogłoszeniach będą powielać się dane dotyczące zamawiającego w zakresie większym (jak np. w ogłoszeniu o zamówieniu) lub mniejszym (jak np. w ogłoszeniu o zamówieniu bagatelnym). Dane te raz wpisane przez zamawiającego będą automatycznie uzupełniane przez system przy okazji wypełniania innych ogłoszeń w ramach danego postępowania. Oznacza to, że zamawiający nie będzie musiał ich za każdym razem wpisywać. Ponadto system będzie automatycznie nadawał oraz uzupełniał numer ogłoszenia, identyfikator postępowania oraz datę jego zamieszczenia.

Z zakresu informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP oraz określonych w poszczególnych załącznikach do projektu rozporządzenia wynika, że zamawiający będzie podawał informacje w formularzach ogłoszeń w większości w formie zamkniętych odpowiedzi „tak” lub „nie” lub z rozwijanej listy odpowiedzi. Niewiele natomiast będzie danych podawanych w formie opisowej przez zamawiającego.

Czynności zamawiającego niezbędne do przekazania ogłoszenia

W projekcie rozporządzenia określono tryb przekazywania ogłoszeń do zamieszczenia w BZP. Przekazanie ogłoszenia będzie wymagać uprzedniej rejestracji zamawiającego w systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego udostępniany jest BZP. Po rejestracji w systemie teleinformatycznym zamawiający wypełni wybrany formularz ogłoszenia spośród dostępnych rodzajów ogłoszeń, a następnie zamawiający przekaże go w celu zamieszczenia w BZP. Zmiana treści każdego z zamieszczonych ogłoszeń będzie następować przez wypełnienie wygenerowanego przez system teleinformatyczny formularza ogłoszenia w odniesieniu do ogłoszenia, które zamawiający zamierza zmienić.

Z regulaminu systemu zamawiający pozyska informacje o szczegółowych warunkach dotyczących rejestracji, zakładania kont użytkowników oraz nadawania im uprawnień w systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego udostępniany jest BZP.

Przepisy przejściowe

W przepisach przejściowych projektu rozporządzenia utrzymano regułę stosowania przepisów dotychczasowych. Wskazano bowiem, że do postępowań o udzielenie zamówienia lub konkursów wszczętych i niezakończonych przed 1.1.2021 r. w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP stosuje się przepisy dotychczasowe. Podobnie będzie w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP w odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych zawartych przed 1.1.2021 r. bądź po 31.12.2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 1.1.2021 r.

Nowe rodzaje ogłoszeń

Szczególną uwagę warto zwrócić na zakres informacji dla rodzajów ogłoszeń dotychczas niezamieszczanych w BZP, zwłaszcza dla ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym oraz ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym

Jeden z najbardziej oczekiwanych do poznania przez zamawiających elementów rozporządzenia odnosi się do treści wymaganej w ogłoszeniu o zamówieniu bagatelnym. Wiąże się bowiem z zupełnie nowym obowiązkiem nałożonym w art. 2 ust. 2 PZP. Zgodnie z tym przepisem do udzielania zamówień klasycznych, których wartość bez VAT, dotycząca jednorazowego zakupu jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł, przez zamawiających publicznych, będzie niezbędne stosowanie przepisów wiążących się z zamieszczaniem w BZP ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym.

Z projektu rozporządzenia wynika, że oprócz informacji teleadresowych zamawiający będzie wskazywał w ogłoszeniu o zamówieniu bagatelnym, czy ogłoszenie stanowi zaproszenie do ubiegania się o udzielenie zamówienia bagatelnego. Jeżeli będzie stanowiło zaproszenie do ubiegania się o udzielenie tego zamówienia, ogłoszenie ma wówczas zawierać dodatkowo informacje niezbędne dla wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia bagatelnego lub adres, pod którym można uzyskać te informacje.

Niezależnie od wskazanego rozróżnienia charakteru ogłoszenia, w ogłoszeniu o zamówieniu bagatelnym zamawiający będzie musiał zamieścić następujące informacje:

1) nazwę zamówienia bagatelnego nadaną przez zamawiającego;

2) rodzaj zamówienia bagatelnego (dostawy, usługi lub roboty budowlane);

3) krótki opis/określenie przedmiotu zamówienia bagatelnego;

4) wartość zamówienia bagatelnego (bez VAT), dotycząca jednorazowego zakupu;

5) termin składania ofert określony zgodnie z art. 268 ust. 2 PZP.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Nowym rodzajem ogłoszenia jest także ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zgodnie z art. 448 PZP zamawiający ma obowiązek zamieszczenia takiego ogłoszenia w BZP w terminie 30 dni od wykonania umowy. Dotyczy on nie tylko zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych, które „wiąże się” zazwyczaj z zamówieniami ogłaszanymi w BZP, ale także zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej. Wymóg zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy nie odnosi się natomiast do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (zob. art. 395 ust. 1 pkt 2 PZP).

W projekcie rozporządzenia określa się, że w ogłoszeniu o wykonaniu umowy odnośnie do podstawowych informacji o postępowaniu, w wyniku którego została zawarta umowa niezbędne będzie:

1) wskazanie charakteru zamówienia;

2) wskazanie, czy zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczonym w BZP lub w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli tak – numer tego ogłoszenia;

3) wskazanie, czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, a jeżeli tak nazwa projektu lub programu;

4) wskazanie trybu udzielenia zamówienia oraz podstawy prawnej zgodnie z PZP;

5) wskazanie rodzaju zamówienia;

6) krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane;

7) główny kod oraz dodatkowe kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień).

W zakresie podstawowych informacji o zawartej umowie zamawiający poda w ogłoszeniu o wykonaniu umowy datę udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) oraz okres, na jaki została zawarta umowa. Niezbędne będzie ponadto podanie kilku informacji na temat przebiegu realizacji umowy, między innymi wskazanie, czy umowa została wykonana, jaki był termin wykonania umowy i czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie, informację o zmianach umowy i ich przyczynach, krótki opis zamówienia po zmianie, wartość zmiany wraz z informacją o ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianą umowy, a także informację, czy umowa została wykonana należycie.

Ogłoszenie o wyniku postępowaniu

Ponadto zamiast dotychczasowego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w BZP określa się zakres informacji dla ogłoszenia o wyniku postępowania, które w przepisach PZP stanowi „odpowiednik” dotychczasowego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 309 ust. 1 PZP w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zawarcia umowy albo unieważnienia postępowania) zamieszcza w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania.

Zakres informacji przewidziany do podania w ogłoszeniu o wyniku postępowania jest znacznie rozszerzony w stosunku do dotychczasowego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Oprócz informacji dotyczących ogólnie ogłoszenia, zamawiającego, wskazania trybu udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, niezbędne będzie podanie dość szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia, a także tego, w jaki sposób zakończyło się postępowanie, tj. czy zawarciem umowy, czy też unieważnieniem postępowania lub jego części. Ponadto dużego zakresu informacji będzie wymagać się od zamawiającego odnośnie do ofert. Będą to bowiem nie tylko informacje o liczbie otrzymanych ofert, w tym o ofertach wariantowych oraz ofertach dodatkowych, liczbie otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ale także o liczbie ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego, liczbie ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG. Niezbędne będzie też podanie informacji o liczbie ofert odrzuconych, w tym liczbie ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt, cenie lub koszcie oferty z najniższą ceną lub kosztem spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, cenie lub koszcie oferty z najwyższą ceną lub kosztem spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oraz cenie lub koszcie najkorzystniejszej oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia. Dodatkowo w ogłoszeniu o wyniku postępowania zamawiający będzie musiał wskazać, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne zgodnie z art. 242 ust. 2 PZP, etykietę lub mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 PZP lub w ramach kryterium kosztu, rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 PZP.

Odnośnie do informacji na temat wykonawcy, któremu udzielono zamówienia nakłada się na zamawiającego obowiązek podania, czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy (tj. czy jest to mikro, mały lub średni przedsiębiorca), a także wskazania, czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, a jeżeli tak – podania wartości lub procentowej części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.