Premia termomodernizacyjna

Projekt wprowadza zmianę zasad przyznawania premii termomodernizacyjnej, wskazując, iż premia ta przysługiwać będzie już tylko wtedy, gdy kwota kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne stanowić będzie co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Proponowane rozwiązanie znacznie ograniczy więc dopuszczalność skorzystania z powyższej formy finansowania, co też było zamiarem autorów zmian legislacyjnych.

Przewiduje się jednocześnie, że kredyt zaciągnięty na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie będzie mógł zostać przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych (rozumianych zarówno jako środki krajowe, jaki i pochodzące z budżetu Unii Europejskiej).

Zmianie ulec ma również wysokość premii. I tak, wysokość ta stanowić ma 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przypadku jednakże, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana również mikroinstalacja fotowoltaiczna lub turbina wiatrowa o mocy co najmniej:

  • 2 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bądź 
  • 10 kW – w przypadku pozostałych budynków,

– wysokość premii termomodernizacyjnej wyniesie 21% kosztów poniesionych na realizację łącznie: samego przedsięwzięcia wraz z zakupem i instalacją mikroinstalacji fotowoltaicznej lub turbiny wiatrowej. Projekt przewiduje przy tym wyjątek odnośnie budynków mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych, w których znajdują się lokale inne niż mieszkalne. W odniesieniu do takich sytuacji, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowić będzie bowiem iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami (16% lub 21%) oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku.

Nowelizacja wprowadza jednocześnie dodatkowe wsparcie finansowe dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne wraz z wykonaniem dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych. Będą oni mogli liczyć na wsparcie w wysokości aż 50% kosztów wykonania takiego dodatkowego połączenia, obejmujących:

1) sporządzenie dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew;

2) zakup kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych;

3) przygotowanie otworów i montaż kotew.

Dodatkowe wsparcie, o którym mowa wyżej, z jednej strony przysługiwać będzie, jeżeli z audytu energetycznego wyniknie, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu będą spełniać obowiązujące od 31.12.2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7.7.1994 r. ‒ Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej: PrBud), z drugiej zaś – zwiększać będzie premię termomodernizacyjną. Do wniosku o premię w powyższej wysokości koniecznie będzie należało zaś dołączyć dokumentację techniczną doboru i rozmieszczenia kotew wraz z kalkulacją kosztów takiej inwestycji, zgodnie z zakresem dofinansowywanych prac.

Premia remontowa

Projekt wprowadza również zmiany zasad przyznawania premii remontowych. Na wstępie, zrezygnowano z podmiotowego oznaczenia podmiotów będących inwestorami, którym przysługuje premia remontowa. Po zmianach, o premię ubiegać będzie się mógł zatem już każdy inwestor. W ten sposób katalog podmiotowy inwestorów będzie tożsamy w przypadku zarówno premii termomodernizacyjnej, jaki remontowej.

Ważne

Nowością jest także ograniczenie dopuszczalności przyznawania premii remontowej. Premia ta przysługiwać ma tylko wówczas, gdy kwota kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego stanowić będzie co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Analogicznie z kolei jak w odniesieniu do kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, również kredyt na realizację przedsięwzięcia remontowego nie będzie mógł zostać przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano już wsparcie ze środków publicznych.

Wysokość premii remontowej stanowić ma zaś – co do zasady ‒ 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Zrezygnowano natomiast z odniesienia kwoty premii również do wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego. Projekt dopuszcza przy tym możliwość skorzystania z premii remontowej także i w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego, pod warunkiem jednakże łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1) inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której wszystkie udziały albo akcje należą do gminy;

2) wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

3) budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydawane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 r. ‒ Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod);

4) z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu będą spełniały obowiązujące od 31.12.2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PrBud;

5) przed realizacją przedsięwzięcia remontowego lub w jego ramach w budynku:

a) zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, lub

b) nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji lub też

c) nastąpiła zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne.

Wpisanie z kolei budynku do rejestru zabytków lub znajdowanie się budynku na obszarze wpisanym do takiego rejestru, wiązać się ma z przyznaniem premii remontowej w wysokości aż 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego (nie więcej jednak niż wykorzystana kwota kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego). Związane jest to z tym, że przedsięwzięcia remontowe w takich budynkach wymagają zwykle dodatkowych nakładów wynikających z zaleceń konserwatora.

Do wniosku o przyznanie premii remontowej w wysokości 50% lub 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego, projekt wprowadza konieczność dołączenia odpowiednio:

1) oświadczenia spółki, że wszystkie jej udziały albo akcje należą do gminy – w przypadku gdy inwestorem jest spółka prawa handlowego;

2) oświadczenia inwestora, że wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

3) oświadczenia inwestora, że budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 PrOchrŚrod;

4) oświadczenia inwestora, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Premia kompensacyjna

Projekt przewiduje także zmiany w zakresie sposobu przyznawania premii kompensacyjnej. W przypadku bowiem współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, za inwestora uprawnionego do uzyskania premii kompensacyjnej będą uznawani już ci współwłaściciele będący osobami fizycznymi, którzy byli współwłaścicielami tego budynku albo tej części budynku także w dniu 25.4.2005 r., lub nabyli współwłasność tego budynku albo tej jego części w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem, jeżeli (nowość) suma ich udziałów we współwłasności stanowić będzie nie mniej niż 80% udziałów wszystkich osób fizycznych. Powyższe rozwiązanie pozwolić ma na skuteczną realizację przedsięwzięcia objętego premią, w przypadku gdy np. jeden ze współwłaścicieli mający znikomy udział we współwłasności nie jest zainteresowany wystąpieniem o premię kompensacyjną lub nie jest znane miejsce jego pobytu.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, premia ta ma zostać przekazana przez Bank w (nowość) nie więcej niż 4 transzach, z zastrzeżeniem jednakże, że wysokość ostatniej transzy nie może być niższa niż 25% kwoty przyznanej premii kompensacyjnej ‒ po poniesieniu przez inwestora wydatków na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z jego zakresem rzeczowym. Rozwiązanie to służyć ma poprawie dostępności premii kompensacyjnej, gdyż pozwoli na realizację przedsięwzięcia przy istotnie niższym zaangażowaniu własnych środków finansowych.

Ważne

Jednocześnie, zgodnie z proponowaną nowelizacją, łączna wysokość wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia lub remontu zgodnie z ich zakresem rzeczowym nie będzie mogła być niższa, niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.