Jego istotą jest zwiększenie wielkości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym.

Dotychczas najwyższa bonifikata wynosiła 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

Zgodnie z nowelizacją będą po jej uchwaleniu obowiązywać następujące wielkości bonifikat:

1) 98 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 80% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Projekt skierowano do I czytania w komisjach:

a) Infrastruktury oraz

b) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Subiektywnym okiem praktyka:

Wątpliwym zagadnieniem jest tu twierdzenie zawarte w uzasadnieniu projektu mówiące, że proponowane zmiany nie naruszają konstytucyjnie gwarantowanej samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, skoro ustawodawca pozbawia Skarb Państwa należnych mu dochodów w aż tak dużym zakresie.

Ponadto ustawa nie zawiera przepisów regulujących zagadnienie różnicy w wielkości opłaty jednorazowej, jaką zapłacą uwłaszczone osoby chcące skorzystać z możliwości opłaty jednorazowej w myśl aktualnie obowiązujących przepisów, a tymi spośród uwłaszczonych, którzy złożą wnioski o naliczenie opłaty jednorazowej po wejściu w życie planowanej nowelizacji. Zdarzać się będzie, że nawet osoby fizyczne posiadające lokale mieszkalne w tym samym budynku i ponoszące tą samą opłatę przeksztalceniową w przypadku opłaty jednorazowej poniosą ją w różnej wielkości.