Wśród najistotniejszych zmian, jakie mają zostać wprowadzone do ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.; dalej: UstRolU) należy wskazać te, które dotyczą wyłączenia stosowania ustawy.

Ustawa zmieniająca do katalogu przypadków, do których nie stosuje się przepisów UstRolU dodała przypadki:

a) sprzedaży nieruchomości przez KOWR najemcom wchodzących w skład Zasobu domów, lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych wraz z niezbędnymi gruntami;

b) położonych w granicach administracyjnych miast;

c) w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.

Ustawa na potrzeby UstRolU wprowadza też nową definicję gospodarstwa rolnego. Zgodnie z propozycją należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha.

Ważne
Ustawa wprowadza także zapis, w myśl którego osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną o powierzchni mniejszej niż 1 ha.