W myśl zmienionych przepisów ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.; dalej: UstRolU) nie będzie się stosować do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 5 ha . Oznacza to, że zostaną złagodzone obostrzenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Dotychczas powierzchnie wyłączająca stosowanie UstRolU wynosiła 0.30 ha.

Drugą najistotniejszą zmianą jest zmiana w zakresie nabywania nieruchomości rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem i maksymalnej powierzchni gospodarstwa rodzinnego , tj. 300 ha. Dotychczas przepisów tych nie stosowało się m.in. do osób prawnych działających na podstawie przepisów:

a) ustawy z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 380 ze zm.)

b) ustaw o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

c) ustawy z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1153 ze zm.).

Nowelizacja dokonuje skreślenia tego przepisu.

Kolejną ważną zamianą jest zmiana dotycząca obowiązku zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Ten przepis ma zostać zastąpiony przez przepis w nowym brzmieniu, w którym obowiązek zamieszkiwania zostanie zamieniony na obowiązek prowadzenia gospodarstwa przez okres 5 lat.