Przede wszystkim wskazać należy zmiany dotyczące użytkowania wieczystego. Proponuje się, by stawkę procentową opłaty rocznej zmieniać w sytuacji, gdy nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu podstawowego zmieniać stosownie do tego celu, z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego. Wnioskodawca ustanawia także przepis umożliwiający już bez żadnych wątpliwości pobierać opłatę jednorazową za zmianę stawki na rzecz właściciela nieruchomości nie wyższą niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wnioskodawca na zasadzie przykładowego wyliczenia wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Za trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste należy rozumieć zmianę zgodną, w szczególności:

1) z przeznaczeniem nieruchomości ustalonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

2) z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,

3) ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu.

Zmiana stawki ma się odbywać w drodze pisemnego oświadczenia. Jeżeli użytkownik wieczysty nie zgadza się z proponowaną zmianą stawki procentowej lub nie przedstawił stanowiska, właściwy organ może wnieść powództwo do sądu cywilnego.

Projekt znajduje się obecnie w Stałym Komitecie Rady Ministrów.