Do najbardziej istotnych zmian należy zaliczyć:

  • zniesienie wymogu stosowania pieczęci na sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych operatach szacunkowych. W istocie jednak rzeczoznawca majątkowy nadal będzie zobowiązany do podpisania operatu i umieszczenia w formie nadruku lub pieczątki imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także datę jego sporządzenia; 
  • w celu potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy będzie do operatu szacunkowego dołączał klauzulę, w której oświadczy o aktualności operatu szacunkowego oraz analizę potwierdzającą, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.);
  • zniesiony ma zostać wymóg umieszczania na początku operatu wyciągu z jego treści,
  • doprecyzowano sposób wyceny nieruchomości związany ze złożami kopalin i złożami kopalin niestanowiących przedmiotu własności górniczej.

Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Projekt jest na etapie procedowania w Komisji Prawniczej.