Zmiana nowej PZP jest efektem – jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy analizy jej przepisów w okresie ich vacatio legis oraz powstałej w jej wyniku potrzeby ich doprecyzowania, celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, jakie mogą powstać w związku z ich stosowaniem, tak aby w jak najlepszym stopniu odzwierciedlić regulacje unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Projektowane zmiany przedstawiamy w niniejszym tekście w głównym zakresie w podziale „tematycznym”.

Tryb podstawowy w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych

Jednymi z ważniejszych w projekcie ustawy są zmiany doprecyzowujące dotyczące nowej procedury przewidzianej w PZP tj. trybu podstawowego w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych. Odnoszą się one do trybu podstawowego w tzw. wariancie 2 (z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 PZP) oraz wariancie 3 (z obowiązkowymi negocjacjami na podstawie art. 275 pkt 3 PZP).

W zakresie wariantu 2 zmiana polega przede wszystkim na wprowadzeniu rozróżnienia ofert dodatkowych od ofert ostatecznych (składanych w przypadku wariantu 3 trybu podstawowego). Ponadto, zmiana w art. 293 ust. 1 PZP polega na doprecyzowaniu, że w wariancie 2 trybu podstawowego wykonawca nie musi brać udziału w negocjacjach, a zamawiający zaprasza do składania ofert dodatkowych wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone. W związku z doprecyzowaniem, że wykonawca może złożyć ofertę dodatkową nawet mimo braku udziału w negocjacjach, dodano w projekcie regulację zapewniającą wykonawcom niebiorącym udziału w negocjacjach dostęp do informacji przekazywanych przez zamawiającego wykonawcom biorącym udział w negocjacjach. Dlatego zaproszenie do składania ofert dodatkowych ma zawierać także informacje przekazane wykonawcom podczas negocjacji, które mogą mieć wpływ na treść ofert dodatkowych.

W wariancie 2 trybu podstawowego w ślad za „zastąpieniem” ofertami dodatkowymi ofert ostatecznych uznano, że zasadne jest skrócenie minimalnego terminu na składanie ofert dodatkowych, ponieważ w wielu przypadkach może być to „ulepszenie” oferty polegające jedynie na zmianie ceny. Minimalny czas potrzeby na przygotowanie ofert dodatkowych powinien być więc krótszy niż w przypadku ofert ostatecznych (składanych w wariancie 3 trybu podstawowego). Zamawiający miałby więc wyznaczać termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie mógłby być krótszy niż 3 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych. Celem projektodawcy jest przesądzenie, że w wariancie 2 trybu podstawowego wykonawca może (ale nie musi) złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, przy czym wprost określa się, że oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

W odniesieniu do wariantu 3 trybu podstawowego w pierwszej kolejności dookreślono, że opis potrzeb i wymagań zawiera informację, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert. Jednoznacznie przesądza się, że zamawiający zaprasza do składania ofert ostatecznych wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, i którzy brali udział w negocjacjach. Propozycje zmian dotyczą także specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), która w przypadku wariantu 3 trybu podstawowego jest przekazywana dopiero wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych. Proponuje się wprowadzenie właściwych odesłań oraz wprowadzenie przepisu, z którego wynika, że niedopuszczalne jest dokonywanie zmian treści SWZ po upływie terminu składania ofert podlegających negocjacjom, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Przesądza się także, że w wariancie 3 trybu podstawowego wykonawca zawsze ma składać ofertę ostateczną, która spełnia minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, określone przez zamawiającego w opisie potrzeb i wymagań.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

W zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego zaproponowano w projekcie ustawy trzy zmiany. Pierwsza z nich polega na rezygnacji z ograniczania zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie do 4 lat, co ma znaczenie przy wieloletnich umowach na roboty budowlane. Druga zmiana wymusi na zamawiających zawarcie w umowie w sprawie zamówienia publicznego nie tylko łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony, ale także określenie tej łącznej wysokości tak aby nie przekraczała 20% wartości netto umowy. Trzecia natomiast zmiany związana jest z waloryzacją wynagrodzenia, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Dookreśla się w ustawie, że wówczas początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia ma być dzień otwarcia ofert.

Kontrola prowadzona przez Prezesa UZP

W projekcie ustawy przewiduje się również kilka zmian w przepisach dotyczących kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP. Doprecyzowuje się przede wszystkim zakres kontroli poprzez wskazanie, że jest przeprowadzana w zakresie zgodności z przepisami ustawy działań lub zaniechań zamawiającego, a także że przepisy dotyczące kontroli mają nie tylko zastosowanie do postępowania o udzielenie zamówienia oraz do umowy, ale także odpowiednie zastosowanie do kontroli zgodności z przepisami ustawy postępowania o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupu, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu oraz do kontroli zawarcia lub zmiany umowy ramowej.