Przewiduje on zmianę m.in. przepisów PZP. Analiza treści projektu prowadzi do wniosku, że w dalszym ciągu prawodawca dąży do „udoskonalenia” (i słusznie) zwłaszcza przepisów dotyczących udzielenia zamówień klasycznych o wartości mniejszej od progów unijnych w nowym trybie udzielania zamówień, jakim jest tryb podstawowy. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że rezygnacja z trybu przetargu nieograniczonego nie jest zadaniem tak prostym, jak mogło się początkowo wydawać. Zamawiający muszą zatem na bieżąco „monitorować” przebieg prac legislacyjnych, aby przygotować się we właściwy sposób do prowadzenia postępowań krajowych od 1.1.2021 r.

Tryb podstawowy wariant 2 – „ciąg dalszy” doprecyzowywania przepisów

Zasadnicze zmiany zawarte w projekcie odnoszą się do wariantu 2 trybu podstawowego, czyli przewidzenia przez zamawiającego na podstawie art. 275 pkt 2 PZP wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Wariant 2 jest według PZP procedurą udzielenia zamówienia, w której w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość. Po złożeniu ofert zamawiający ma więc dwie możliwości, a mianowicie:

1) może on wybrać najkorzystniejszą ofertę bez negocjacji albo

2) prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

Z nowej wersji projektu nowelizacji PZP wynika, że w wariancie 2 zamawiający w zaproszeniu do negocjacji będzie wskazywał kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert (zob. dodany art. 289 ust. 5 PZP), podobnie jak miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji. Zamawiający będzie miał obowiązek poinformowania równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o:

1) wykonawcach, których oferty nie zostały odrzucone oraz o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3) wykonawcach którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz o punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 PZP

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ponadto, zmiana w art. 293 ust. 1 polega na doprecyzowaniu, że w wariancie 2 trybu podstawowego wykonawca nie musi brać udziału w negocjacjach, a zamawiający zaprasza do składania ofert dodatkowych (nazwanych w pierwotnie uchwalonej PZP – ostatecznymi) wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone. Zamawiający będzie wyznaczał termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.

W wariancie 2 trybu podstawowego wykonawca może (ale nie musi) złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Z projektowanego art. 296 ust. 2 zd. 2 PZP wynika teraz wyraźnie, że oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Wyjaśniono również, że oferta przestaje wiązać wykonawcę, w zakresie w jakim wykonawca złoży ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oznacza to, że oferta dodatkowa stanowi jedynie wyjątkowo dopuszczalną zmianę pierwotnie oferowanych elementów oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. W pozostałym zakresie wykonawca jest nadal związany ofertą złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w BZP. Oferta dodatkowa nie jest samoistną ofertą, tylko modyfikacją oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wykonawca pozostaje związany ofertą dodatkową wyłącznie do upływu terminu związania ofertą złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie. Dodatkowo, w art. 296 ust. 2 zd. 4 proponuje się unormowanie wprost, że oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu podlega odrzuceniu. W przypadku odrzucenia oferty dodatkowej wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Tryb podstawowy wariant 3 – co nowego ?

W zakresie wariantu 3 trybu podstawowego zwraca się w projekcie uwagę na wyodrębnienie 3 etapów:

  1. w pierwszym etapie – w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w BZP oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy,

  2. w drugim etapie – zamawiający prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert,

  3. w trzecim etapie – wykonawcy składają oferty ostateczne, a zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, przy czym do składania ofert ostatecznych zamawiający zaprasza wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, i którzy brali udział w negocjacjach.

Doprecyzowuje się w przypadku wariantu 3, że opis potrzeb i wymagań zawiera informację, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert. Zamawiający poinformuje równocześnie każdego z wykonawców z osobna o:

1) odrzuceniu jego oferty albo

2) w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 PZP, o niezakwalifikowaniu jego oferty do negocjacji oraz o przyznanej punktacji w każdym kryterium oceny oferty i łącznej punktacji

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Termin związania ofertą

Istotne doprecyzowanie w projekcie ustawy dotyczy terminu związania ofertą przez wykonawcę. Zarówno w odniesieniu do postępowań o wartości mniejszej od progów unijnych, jak i gdy wartość jest równa lub przekracza progi unijne, dookreślono, że wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

[Projekt: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336304/12702327/12702328/dokument468526.pdf]