W porównaniu do projektu nowelizacji PZP w wersji z prac rządowych projekt będący przedmiotem parlamentarnych prac legislacyjnych zawiera dodatkowe, nowe regulacje mające kluczowe znaczenie dla uczestników rynku zamówień publicznych.

Rezygnacja w PZP z regulowania zamówień bagatelnych

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w projekcie nowelizacji przewiduje się rezygnację z rozwiązań proponowanych w PZP, dotyczących zamówień bagatelnych, tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł, lecz nie większej niż 50 000 zł. Rozwiązania te są zawarte w art. 2 ust. 2 PZP oraz art. 268 PZP, a w związku z tym uchyla się te przepisy w PZP. Rezygnacja z uregulowania w PZP zamówień bagatelnych wynika – jak podnosi się w uzasadnieniu do projektu z przychylenia się do postulatów uczestników rynku zamówień publicznych, zwłaszcza zamawiających, którzy wskazywali na zbytnie sformalizowanie udzielania zamówień o najmniejszej wartości, a także ewentualne niejasności, które mogły towarzyszyć nowym rozwiązaniom w zakresie zamówień bagatelnych.

Raport z realizacji umowy oraz ogłoszenie o wykonaniu umowy – doprecyzowanie nowych obowiązków

W projekcie przewiduje się zmianę w art. 446 ust. 1 pkt 3 PZP poprzez dookreślenie kwestii związanych z obowiązkiem sporządzania raportu z realizacji umowy w przypadku opóźnień. Nowe brzmienie art. 446 ust. 1 pkt 3 PZP wskazuje, że obowiązek wykonania raportu następuje odpowiednio dla opóźnień w realizacji umowy przekraczających: co najmniej 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości od kwoty dla robót budowlanych 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług 10 000 000 euro, a także co najmniej 30 dni w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług 10 000 000 euro.

Ponadto doprecyzowuje się art. 448 PZP dotyczący ogłoszenia o wykonaniu umowy. Ma ono być zamieszczane w BZP na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 PZP. Dla przypomnienia obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy odnosi się nie tylko do zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych, ale również do zamówień (klasycznych oraz sektorowych) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

Środki ochrony prawnej

W projekcie nowelizacji dokonuje się również zmian w dziale IX PZP – „Środki ochrony prawnej”. Uznano za niezbędne jednoznaczne określenie w PZP wymagania co do składania odpisu, dla strony przeciwnej, pism w postępowaniu odwoławczym oraz pełnomocnictwa wyłącznie w przypadku pism składanych w formie pisemnej, zauważając przy tym, że pisma składane w postaci elektronicznej, z natury rzeczy, nie wymagają odpisu. Ponadto przyznaje się wprost uprawnienie uczestnikowi postępowania odwoławczego wnoszącego sprzeciw do zwrotu uzasadnionych kosztów, które poniósł w związku z aktywnym udziałem w tym postępowaniu.

Szerszego uzupełnienia wymagają – jak wynika z uzasadnienia do projektu przepisy dotyczące przeprowadzania dowodów w postępowaniu odwoławczym. Dlatego też przesądzono o możliwości dopuszczenia dowodu nie tylko na rozprawie, ale również na posiedzeniu niejawnym. Rozwiązanie to powinno w znaczącym stopniu usprawnić prowadzenie postępowania odwoławczego, które zgodnie z art. 544 ust. 1 PZP musi zakończyć się w ciągu 15 dni.

Ponadto zmiany obejmują kwestie kosztów postępowania odwoławczego. Przewidziano, ze do czasu zamknięcia rozprawy, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego mogą złożyć wniosek o zwrot kosztów postępowania odwoławczego, przy czym do kosztów tych zalicza się wpis oraz uzasadnione koszty stron i uczestników postępowania odwoławczego. Przepisy PZP nie określają szczegółowo, które koszty zalicza do uzasadnionych kosztów stron oraz uczestników postępowania, lecz w tym zakresie odsyłają do przepisów wykonawczych, co ma na celu nadanie elastyczności regulacji „kosztowej”.