Przewidują one także zmiany kilkudziesięciu ustaw wynikające z konieczności aktualizacji znajdujących się w nich odesłań do nowej ZamPublU, zmianę uchylającą wyłączenia stosowania ZamPublU oraz inne zmiany merytoryczne związane z systemem zamówień publicznych.

Podkreślić należy, że przewidziano liczne przepisy intertemporalne. Zgodnie z nimi do postępowań o udzielenie zamówienia, wszczętych i niezakończonych przed 1.1.2021 r. stosować się będzie przepisy dotychczasowe (tj. ZamPublU albo przepisy odrębne). Analogiczne rozwiązanie wprowadza się w przypadku konkursów będących w toku w dniu wejścia w życie nowej ZamPublU, a także w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, zawartych przed 1.1.2021 r. oraz zawartych po 31.12.2020 r., lecz w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia wszczętego przed 1.1.2021 r.

Ponadto także w odniesieniu do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, wszczętych i niezakończonych przed 1.1.2021 r., przewidziano zastosowanie przepisów dotychczasowych, tak aby postępowania te mogły zakończyć się w reżimie prawnym, w którym zostały wszczęte.

Dodatkowo, aby uniknąć wątpliwości, w przepisach przejściowych rozstrzyga się, że w przypadku postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, które będą wszczynane po dniu wejścia w życie nowej ustawy, ale dotyczyć będą postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem jej wejścia w życie, zastosowanie będą miały regulacje nowego Prawa zamówień publicznych.

W zakresie projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych wymaga zauważenia obszerność tej regulacji. Projekt ma 623 artykułów, jednocześnie w niemałym zakresie są to nowe regulacje, nieprzewidziane dotychczas w ZamPublU. W związku z tym w poniższym tekście omówione zostaną w pierwszej kolejności tylko nowe regulacje dotyczące trybu przetargu nieograniczonego, który pozostaje podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych.

Data wszczęcia przetargu i substytut SIWZ

W projekcie jednoznacznie przesądza się, że datą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego będzie dzień przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 130 ust. 1 pkt 1). Doprecyzowuje się, że od dnia takiej publikacji ogłoszenia, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia, zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia. Rezygnuje się przy tym z ogólnej regulacji dotyczącej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i mającej odpowiednie zastosowanie do wszystkich trybów udzielania zamówienia. Zmienia się też funkcjonujące od co najmniej kilkunastu lat określenie „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” (SIWZ) na – zdaniem projektodawców – bardziej adekwatne określenie w odniesieniu do zawartych w nim treści tj. na „specyfikację warunków zamówienia” (SWZ).

Co istotne, w projekcie ustawy uwypuklony został obowiązek zamawiającego w zakresie wskazywania w SWZ dokładnego adresu strony internetowej (ścieżki dostępu), pod którym udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Ma to zapewnić wykonawcom sprawniejszy dostęp do dokumentacji zamówienia.

Termin składania ofert

Warto zwrócić uwagę na obowiązek przedłużenia terminu składania ofert przez zamawiającego w przypadku nieudzielenia wyjaśnień dotyczących treści SWZ w ustawowych terminach. Termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ będzie liczony wstecz, tj. od pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert, pomimo przedłużenia terminu składania ofert. W projekcie ustawy zawarto również regulację, nieprzewidzianą dotychczas w ZamPublU, zgodnie z którą zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż 35 dni, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, bez możliwości odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.

Zakres dopuszczalnych zmian w SWZ

Wprowadza się też przepis wskazujący na ograniczenia co do zakresu zmiany treści SWZ, zgodnie z którym w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności zaś prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256, tj. z tego powodu, że wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Jako przykład takiej niedopuszczalnej zmiany podaje się zwiększenie zakresu zamówienia (np. dodanie części zamówienia – tzw. pakietu), zmianę rodzaju zamówienia (np. z dostawy na usługi), zmianę charakteru zamówienia (np. z leasingu na sprzedaż).

Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym

W ustawie proponuje się doprecyzowanie w przepisach właściwych dla przetargu nieograniczonego regulacji stanowiącej o tzw. procedurze odwróconej, dopuszczalnej jedynie dla tego trybu (obecnie unormowanej w art. 24aa ZamPublU, a w projekcie – w art. 139). Po pierwsze, uproszczeniem ma być brak obowiązku wykonawców do złożenia wraz z ofertą oświadczenia wstępnego, jeżeli zamawiający przewidzi w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Po drugie, jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia wstępnego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownej oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Po trzecie, z projektu wynika, że zamawiający kontynuuje procedurę ponownej oceny ofert w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.