W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1159 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.6.2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych;
  • formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych;
  • zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych.

Z rozporządzenia wynika m.in., że program ochrony powietrza, a także plan działań krótkoterminowych, składa się z:

  • części opisowej;
  • części wskazującej obowiązki i ograniczenia związane z realizacją programu (planu);
  • uzasadnienia zakresu zagadnień określonych i ocenionych przez zarząd województwa.
Ważne

Program oraz plan są sporządzane w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej.

Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.9.2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1028).