W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1209 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 27.6.2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 17.7.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1271 ze zm.; dalej: ZarzEmisjGazCieplU), utworzono Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji oraz środki uzyskane w wyniku przeprowadzenia aukcji gromadzone na rachunku, są przeznaczane na dofinansowanie realizacji na terytorium RP m.in. programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, działań związanych z ochroną powietrza, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii itd., refinansowanie funduszom ochrony środowiska kosztów sfinansowanych ze środków tych funduszy na dofinansowanie programów lub projektów z zakresu ochrony środowiska itd.

Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w następujących obszarach:

 • poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki;
 • poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami węglowymi;
 • zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne;
 • unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu;
 • unikania lub redukcji emisji metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii;
 • działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych;
 • innych działań zmierzających do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) oraz adaptacji do zmian klimatu;
 • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku;
 • działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto.

Rodzaje programów i projektów w obszarze:

poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki:

 • budowa lub przebudowa systemów ciepłowniczych w celu usprawnienia gospodarki energetycznej oraz rozwój systemów ciepłowniczych przez podłączanie nowych odbiorców
 • modernizacja systemów oświetlenia
 • budowa instalacji i modernizacja procesów produkcyjnych i technologicznych, polegająca w szczególności na:  wymianie napędów na energooszczędne, budowie systemów zbiórki i odzysku surowców umożliwiających zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych, zamianie surowców lub wykorzystaniu surowców odpadowych w celu zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych
 • odzysk energii w procesach przemysłowych
 • termomodernizacja oraz budowa, przebudowa lub zakup urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie budynków
 • przebudowa przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej
 • przebudowa instalacji wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub chłodu w Kogeneracji
 • wymiana urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na urządzenia umożliwiające indywidualnym odbiorcom energii elektrycznej, gazu i ciepła dokonywanie odczytów o rzeczywistym zużyciu energii

poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami węglowymi:

 • budowa lub przebudowa instalacji spalania w celu wdrożenia najlepszych dostępnych technik
 • budowa lub modernizacja instalacji ochrony powietrza w instalacjach spalania
 • w zakresie projektów dotyczących rozwoju technologii konwencjonalnych: modernizacja istniejących instalacji spalania w celu przystosowania do zaostrzonych norm emisyjnych lub poprawy ich sprawności energetycznej
 • zastosowanie nowych technologii spalania z zastosowaniem spalania w warunkach czystego tlenu
 • budowa układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla
 • budowa lub przebudowa instalacji kogeneracyjnych w celu zwiększenia sprawności wytwarzania

zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne:

 • zamiana stosowanych paliw silnikowych na paliwa niskoemisyjne w sektorach innych niż transport
 • zamiana paliw innych niż silnikowe na paliwa niskoemisyjne w sektorach innych niż transport

unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu:

 • zastępowanie silników spalających olej napędowy lub benzynę silnikami spalającymi gaz ziemny, silnikami spalającymi LPG, napędami hybrydowymi, silnikami elektrycznymi oraz silnikami przystosowanymi do spalania biopaliw ciekłych
 • stosowanie napędów energooszczędnych, niskoemisyjnych oraz bezemisyjnych w sektorze transportu
 • wybór, testowanie oraz wdrażanie procedur i urządzeń służących redukcji emisji w transporcie lotniczym i infrastrukturze towarzyszącej

unikania lub redukcji emisji metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii:

 • budowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu lub biogazu rolniczego w celu wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej lub przetworzenia go na energię elektryczną lub cieplną
 • budowa instalacji do odzysku i energetycznego wykorzystania metanu z kopalń węgla kamiennego
 • budowa lub modernizacja instalacji do odgazowywania składowisk odpadów oraz fermentacji odpadów i osadów ściekowych i wytwarzania energii

działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych:

 • budowa instalacji do wychwytywania, transportu i podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • budowa innych instalacji redukujących dwutlenek węgla
 • działania w zakresie zalesiania
 • intensyfikacja przyrostu i zwiększanie zasobności drzewostanów
 • ochrona mokradeł, w szczególności torfowisk
 • ochrona obszarów leśnych, w tym rewitalizacja obszarów poklęskowych, podwyższanie wieku drzewostanów
 • budowa infrastruktury technicznej i transportowej do podziemnego składowania dwutlenku węgla

innych działań zmierzających do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla oraz adaptacji do zmian klimatu:

 • retencjonowanie wody
 • ochrona trwałych użytków zielonych
 • rolnictwo ekologiczne

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku:

 • badania efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych
 • badania i rozwój nowych technologii biogazowych
 • badania związane z bezpieczeństwem podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym badania zjawisk fazowych zachodzących w utworach geologicznych podczas składowania dwutlenku węgla, badania przepuszczalności skał i migracji dwutlenku węgla, modelowanie podziemnego zbiornika do składowania dwutlenku węgla w formacjach solankowych, inwentaryzacja potencjalnych składowisk dwutlenku węgla i analiza ich potencjalnej pojemności
 • badania związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla ze strumieni gazowych
 • badania w zakresie zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń w węglach przeznaczonych do energetycznego wykorzystania
 • badania w zakresie technologii zgazowania węgla
 • badania nad intensyfikacją upraw roślin energetycznych
 • badania w zakresie dokumentowania krajowych zasobów wód termalnych
 • badania nad poprawą sprawności instalacji ogrzewania niskotemperaturowego
 • rozwój technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania w produkcji betonów, cementu, spoiw i materiałów dla drogownictwa
 • badania w zakresie ograniczania wpływu spalania biomasy na instalacje spalania

działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań wynikających z międzynarodowych uregulowań w zakresie zmian klimatu:

 • polityka informacyjna
 • szkolenia w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych
 • programy i kampanie społeczne.