Cele programu „Inkubator Rzemiosła” to:

  • rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła,
  • rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła, 
  • wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.
Ważne

W pierwszym kwartale 2021 r. na realizację programu przewidziano 2,5 mln zł, w kolejnych kwartałach – łącznie 7,5 mln zł.

Nowa ustawa o rzemiośle

Wprowadzane zmiany podyktowane były potrzebą zapewnienia lepszego funkcjonowania rzemiosła oraz instytucji samorządu rzemiosła w zmieniających się na przestrzeni lat warunkach ekonomiczno-społecznych i otoczeniu prawnym.

Projektowana ustawa wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom środowisk rzemieślniczych, które sygnalizują potrzebę przyjęcia nowego przepisu definiującego rzemiosło i rzemieślnika czy kwestii związanych ze szkoleniem dualnym, jego nadzorem i kontrolą.

Główne założenia projektowanej ustawy:

  • nowe definicje rzemiosła oraz rzemieślnika,
  • upowszechnienie kształcenia dualnego zawodowego w rzemiośle,
  • przedstawienie pozytywnych aspektów kształcenia zawodowego dla przedsiębiorstw, uczniów i gospodarki,
  • nadzór i kontrolę nad przebiegiem kształcenia dualnego zawodowego w rzemiośle.

Źródło:

gov.pl