Projektowane zmiany wprowadzają mechanizmy prawne, które m.in.:

  • upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych,
  • stwarzają zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa. Wpłynie to pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim,
  • umożliwiają przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych,
  • umożliwiają samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa,
  • eliminują dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra,
  • wprowadzają możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe,
  • pozwalają na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, w celu sprawowania opieki nad zabytkami, będącymi wytworami techniki kolejowej.

[Źródło: Ministerstwo Infrastruktury]