W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 243 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 12.2.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej: PrWod). Przyjęto wspomniany wyże program, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie, w załączniku, określa m.in.:

  • działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym m.in. ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, okresy nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, dawki i sposoby nawożenia azotem;
  • sposób dokumentowania realizacji Programu;
  • harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt 1 lit. a–e PrWod;
  • załączniki do Programu.