W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 403 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760; dalej: rozporządzenie).

Od 4.3.2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone do § 13 rozporządzenia. Po nowelizacji złożenie podpisu zaufanego jest możliwe w okresie ważności użytego do złożenia podpisu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.; dalej: InfDziałPodmZadPublU). Chodzi tu o profil zaufany oraz profil osobisty. Przed zmianą złożenie podpisu zaufanego było możliwe w okresie ważności profilu zaufanego.

Czynność złożenia podpisu zaufanego wymaga autoryzacji, po której następuje opatrzenie podpisywanych danych w postaci elektronicznej pieczęcią elektroniczną ministra cyfryzacji wykorzystywaną do zapewnienia integralności podpisanych danych oraz autentyczności złożonego podpisu. Zgodnie z ust. 2a dodanym do § 13 rozporządzenia, autoryzacji tej dokonuje się, odpowiednio do użytego środka identyfikacji elektronicznej, w przypadku:

1) profilu osobistego – w sposób określony dla tego środka identyfikacji elektronicznej w przepisach wydanych na podstawie art. 12j ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.);

2) profilu zaufanego – w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 6 rozporządzenia (w przypadku usług online, wymagających uwierzytelnienia użytkownika profilem zaufanym, autoryzacje wymagane w tych usługach dokonywane są przy użyciu drugiego czynnika uwierzytelnienia, z uwzględnieniem czynników uwierzytelniania spełniających określone warunki).

Natomiast 1.6.2019 r. wchodzą w życie zmiany w prowadzone w:

1) § 5 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym osoba wnioskująca będzie mogła samodzielnie dokonać potwierdzenia profilu zaufanego także identyfikując się i autoryzując czynność utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego przy użyciu profilu osobistego ;

2) § 8 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku potwierdzenia profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20c ust. 1 pkt 4 InfDziałPodmZadPublU, czyli samodzielnie przez osobę fizyczną przy wykorzystaniu profilu osobistego – profil zaufany będzie zawierał również wskazanie, że został potwierdzony przy wykorzystaniu profilu osobistego;

3) § 9 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym osoba posiadająca profil zaufany będzie mogła przedłużyć jego ważność m.in. samodzielnie w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany, potwierdzając tę czynność przy wykorzystaniu profilu zaufanego, profilu osobistego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dodano możliwość wykorzystania profilu osobistego).